ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای فروش بیشتر

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻣﺬاﻛﺮات ﺗﻠﻔﻨﻲ

ط ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ، اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ از ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ، ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم، ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، و ﻋﻠﺖ آن ﻫم ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﻃﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ مشتری ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺳﻮق دﻫﺪ، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻓﺮاﻫم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺪای ﻣﺸﺘﺮی را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻨﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺮای رﻗﺒﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻴﺎز او را ﺑﺪاﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﺮد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.

ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎی بازارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم، بازاریابی ﺗﻠﻔﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻜﺎت ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن در دﻧﻴﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺮوزی ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻣﺬاﻛﺮات ﺗﻠﻔﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻳﻜﻲ از ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎی ﻣﻬم ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮدن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آﮔﺎه اﻣﺮوزی ﻛﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ، ﺗﺮوﻳﺞ یا PROMOTION اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﭘﻨﺞ اﺑﺰار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮوش، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ شود. ازﻃﺮﻓﻲ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارزش وﻗﺖ و ﻟﺰوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ دوﻃﺮﻓﻪ (ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم) در اﻳﻦ مقاله ، ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ

ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری واﺑﺴﺘﻪ، ﭘﺪﻳﺪهای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، و ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ. ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﻪای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارﺿﺎی ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی مشتری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ فلیپ ﻛﺎﺗﻠﺮ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺖ ارﺿﺎی ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ.

اﺻﻮل ﭘﺎﻳﻪ ای ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ

ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ را دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮان آن را ﺧﺮﻳﺪه اﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دنبال ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮﻳﺶ از آن ﻣﺤﺼﻮل، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻠﻔﻦ و ﺻﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻓﺮوش عبارتند از:

 1. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر و ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﺎر آﻣﺎده ﺳﺎزﻳﺪ.
 2. ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺣﺎل از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ دارﻳﺪ.
 3. ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻫﺴﺘﻴﺪ و آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﺎﺻﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 4. درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺬاﻛﺮه را ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 5. ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺬاﻛﺮه ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ.
 6. ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﭼﻪ ﺳﺌﻮاﻻﺗﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺮ روی ﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺬاﻛﺮه را ﻛﺴﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺌﻮاﻻت را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ کند ﭘﺲ اﻳﻦ ﻓﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ!!

 پنج ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺬاﻛﺮه عبارتند از:

 1. ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘم؟
 2. ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﻛﺎری را دارم؟
 3. ﭼﺮا ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر را دارم؟
 4. ﻣﺸﺘﺮی ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ؟
 5. ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل – ﻣﺘﺸﻜﺮم!!

ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ

 • ۵ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ و یک ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻳﺎدآوری ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ٣ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻘﺪ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
 • ﻫﺮ ٣٠ دﻗﻴﻘﻪ ١ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ٣ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﻴﺪ.
 • ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﻲ

اﻣﺮوزه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺷﻬﺎی ﺧﻮدﻛﺎر ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ در ﻓﺮوش ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺮای ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

ﻳﻜﻲ از اﺑﺰار ﻣﻬم در ﻫﺮ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ، ﺳﻴﺴﺘم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ در دو ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ. اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰاری.

در ﻧﻮع ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻳﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ روی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و کاﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮدم ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ﺳﻴﺴﺘم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ دﻛﻤﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﺜﻼ ﺑﺎ زدن دﻛﻤﻪ ١ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ زدن دﻛﻤﻪ ٢ ﻓﺮوﺷﻬﺎی وﻳﮋه ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺧﺎﻟﻲ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ، از ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺰودی ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

من ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨم ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ، ﻣﻨﺸﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻜﺮاری و ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ای ﻣﺤﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎر ﻣﻨﺸﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ روزاﻧﻪ دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ﻋﻴﻨﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻜﺮاری را ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻨﺼﻮرت ﺧﻼﻗﻴﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود.

ﺑﺠﺎی اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻤﻜﻦ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد و آﻧﺮا ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده و ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد. ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زدن دﻛﻤﻪ ای ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ.

ﭘﻴﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﻲ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ. در ﭘﻴﺎﻣﻬﺎی ﺧﻮد دﻗﻴﻘﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎری ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ و از ﺗﻤﺎس ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﭘﻴﺎم ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎری ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎری ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎﻓﻲ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﺪ.

ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﻴﺮﻧﺪه را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ. و ﺣﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت مختصری (منظور CRM است) از او و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺮﻳﺪ او ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. از اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ

اﮔﺮ ﺑﺪون وﻗﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ، زﻣﺎن زﻳﺎدی را در راه ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و اﻣﻜﺎن دارد ﻃﺮف در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﺗﻲ را در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ وﻟﻲ ﺑﺎز ﻫم ﺷﻤﺎ را ﻧﭙﺬﻳﺮد. ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﺣﻀﻮری ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻠﻔﻦ را دﺳﺖ ﻛم ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ. از ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻫم ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺒﻮد زﻣﺎن اﻧﺪﻛﻲ را از دﺳﺖ داده اﻳﺪ. ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﺷﺮوع ارﺗﺐاط ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻬم ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ، ﺻﺒﺢ زود اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ آﺧﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﻲ ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻨﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

در بازاریابی تلفنی ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ:

ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 1. ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره، ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮدن، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﻋﺒﺎرات کﻟﻴﺪی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻜﻪ: اﻻن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫم ﻳﻚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷم آراﺳﺘﻪ ﺑﻮدن، ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن، ﻓﺮاﻫم ﺑﻮدن اﺑﺰار ﻛﺎر ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻠم، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز و… ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺧﻮدﻛﺎر، آﻣﺎر و… ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ. اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﻤﺎم ارﻗﺎم و ﻣﺪارک ﺑﻪ روز اﺳﺖ؛
 2. ﺻﺒﺢ زود ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر از ﺳﺎﻋﺖ ٨ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ٨ ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺷﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﺳﺤﺮ ﺧﻴﺰﺑﺎش ﺗﺎ ﻛﺎﻣﺮوا ﺷﻮی؛
 3. ﻳﻚ ﻋﺪد آﺋﻴﻨﻪ روی ﻣﻴﺰﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ و لﺑﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه ﺷﻤﺎ در ﺻﺪاﻳﺘﺎن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼح ﺷﻤﺎ ﺻﺪاﺳﺖ، ﭘﺲ اﻳﻦ ﺳﻼح را درﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻳﺪ؛
 4. ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺧﻮد از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﻨﻴﺪ، اول ﺗﻤﺎم ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ را در ذﻫﻨﺘﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺠﺴم سازﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻳﺪ و ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ؛
 5. ﻧﺎم ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﭘﺮﺳﻴﺪه و درﺳﺖ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ؛
 6. در ﻣﺬاﻛﺮات ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﻬم، اﻳﺴﺘﺎده ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت آدرﻧﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻣﻐﺰ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد؛
 7. دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻣﺘﻨﻲ را از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮوع ﻣﺬاﻛﺮات از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ و ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ را از ﺗﻠﻔﻦ زدن ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺤﺼﻮل و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰﺗﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﭼﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ از ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ روﺧﻮاﻧﻲ ﺗﺎن ﻧﺸﻮد؛
 8. ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻦ و ﻟﺤﻦ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ ﺷﺎداﺑﻲ را اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ. ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪان ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﻲ و اﺣﺘﻤﺎل آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ (ﻳﺎ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺟﺎده در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮف در ﺟﺎده ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺗمام اﻳﻦ ﻧﻘﺎﻳﺺ را ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺪای ﮔﺮم و ﺟﺬاب ﺷﻤﺎ ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ؛
 9. ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ؛
 10. ﺑﺮای وﻗﺖ ﻣﺸﺘﺮی ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ او وﻗﺖ دﻳﮕﺮی را ﺑﺮای ﻣﺬاﻛﺮه درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ؛
 11. در هنگام ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﭼﺎی ﻧﺨﻮرﻳﺪ، ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻜﺸﻴﺪ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻧﻴﺪ و… و ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ روی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ؛
 12. ﺑﻲ ﺟﻬﺖ روی ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻜﻨﻴﺪ؛
 13. ﺑﻪ آداب و اﻋﺘﻘﺎدات ﻃﺮف ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻨﺪه اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﺪ؛ – ﺗﻠﻔﻦ را درﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﻤﺎت را واﺿﺢ و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ؛
 14. ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺳﺘﻲ از ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ، ﻧﻪ ﺧﻮد را ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ و ﻧﻪ ﻏﻠﻮآﻣﻴﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ؛
 15. ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 16. اﮔﺮ در ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و ﺳﺮ ﺷﻤﺎ داد ﻣﻲ زﻧﺪ، ﻫﺮگز ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺑﻠﻜﻪ آرام و ﻧﺮم و ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ، در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ؛
 17. ﺷﺎﻳﺪ ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ، ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻧﺸﻮﻳﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻻزم نیست ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ، ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺸﻨﻴﺪن ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﻣﺠﺪدا ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ را ﭘﻴﺶ ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻫم ﺷﻮﺧﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﻮاﻟﻬﺎ را ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ رد ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل، ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻟﻐﺎت ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ. در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻮاﻇﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ مشتری ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻳﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ، ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻧﺪارد؛
 18. ﻣﺮاﻗﺐ ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ، و در ﺣﺬف ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺸﻪ ای و ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻼم ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ. ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮداﻧﻪ و آﻗﺎﻳﺎن از اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ؛
 19. ﻫﺪف از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ از ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری اﺳﺖ، ﻟﺬا از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎد ﺧﻮدداری ﻛﻨﻴﺪ، در ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪا، اﺑﺰارﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫم ﺑﺮای ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی دراﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ﻧﻈﻴﺮ زﺑﺎن، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻴﭗ ﻇﺎﻫﺮی، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ، ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ، ﻓﻴﻠم و… ، ﻟﺬا ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﺷﺪ؛
 20. ﺻﺪاﻳﺘﺎن را ﺿﺒﻂ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ آن ﮔﻮش دﻫﻴﺪ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻴﻮب ﻛﺎرﺗﺎن را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻳﺪ؛
 21. ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻮاﻟﻬﺎ و اﻋﺘﺮاضات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻮاﻟﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ. ﺟﻮاﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﻌﺪی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ؛
 22. ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ، از ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، زود ﺑﺮوﻳﺪ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ و از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻛم ﻛﻨﻴﺪ. اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ در ﻛﺎرﺗﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ. وﺳﻂ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺪوﻳﺪ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﮔﻮش ﻛﺮدن را در ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﺪ. ﭘﺮﺷﻮر ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ، از ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻳﺪ؛
 23. وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی دارد ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﻴﺪ و ﺗﺎﻳﻴﺪ دﻳﮕﺮان را درﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
 24. ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﻛﻨﻴﺪ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻴﺰی را از ﻗﻠم ﻧﻴﻨﺪازﻳﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺰﻧﺪ. – ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺴﻲ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
 25. ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪی را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ؛
 26. ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦ زدن ﻫﺎﻳﺘﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ، ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺗﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴم ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﻳﺎﺑﻲ اﻣﺮوز و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدا وﺟﻮد دارد؛
 27. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ را ﻓﺮاﮔﻴﺮﻳﺪ. اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻴﺪ، ﺳﭙﺲ ﺧﻮد و ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ، آﻧﮕﺎه از ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ؛
 28. ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻲ ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﺪ، اﻳﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ. در اوﻟﻴﻦ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻲ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، اﻣﺮی ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او را وادار ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ. ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻼم، آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﻲ، ﻟﻄﻔﺎ. ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوع ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺿﻌﻒ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات دارای ﺑﺎر رواﻧﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻣﺰاﺣم ﺷﺪم ﻳﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻦ و ﻣﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ؛
 29. در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫم ﺑﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ روش در اﻳﺮان ﺟﻮاب ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و به ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻮرد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از او ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴم وﻗﺖ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ. ﻳﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮی رﺋﻴﺲ اﺳﺖ؛
 30. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺘﻬﺎﻳﺘﺎن را در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ درس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ، ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻠم ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻲ را ﺑﺮﻣﻲ دارﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﻳﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻴﺪ ﺗﻜﺮاری ﺑﻮدن اﻣﻮر، ﺷﻤﺎ را ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ روز دوﺑﺎره درﻣﻮرد آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
 31. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺬاﻛﺮه ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﻛﺮات را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮای آن از ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
 32. ﺳﻮال ﻛﺮدن در ﺟﺎی درﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺻﺤﻴﺢ موﺿﻮع، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﻳﺮادی ﻧﺪارد؛
 33. اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ از رﻗﺒﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮدﻧﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاردی ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻳﺸﺎن، ﺑﺎزار ﻫﺪﻓﺸﺎن، ﭘﻮر ﺳﺎﻧﺘﺎژ ﺑﺎزارﺷﺎن، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوی ﻓﺮوش، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻔﻴﻒ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﺮوش، دید رﻗﺒﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و… ﻣﻲ ﺷﻮد؛
 34. در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺬاﻛﺮات ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﮔﻮﺷﻲ را زﻣﻴﻦ ﺑﮕﺬارﻳﺪ؛
 35. ﺗﺎرﻳﺦ، ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻜﺎن و ﻫﺪف ﻗﺮارﺗﺎن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ؛

در ﻛﻼﺳﻬﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد. درﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ. ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻮازﻧﺪه ﻣﺎﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎز ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻧماﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫم ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻞﻓﻨﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارﻳﺪ؛

ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﺮادﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﻮد. ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ اﻳﺮادی ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﺮای آن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻬﻮده دﻟﻮاﭘﺲ ﻧﺸﻮﻳﺪ، ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ دﻟﻮاﭘﺲی ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ دﻟﻮاﭘﺴﻲ اﻓﺮاد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد:

 • اﻟﻒ) ۴٠ درﺻﺪ دﻟﻮاﭘﺴﻲ ﻫﺎی اﻓﺮاد درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﻨﺪ؛
 • ب) ۴٠ درﺻﺪ دﻟﻮاﭘﺴﻲ ﻫﺎ درﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد؛
 • ج) ١٢ درﺻﺪ دﻟﻮاﭘﺴﻲ ﻫﺎ درارﺗﺒﺎط ﺳﻼﻣﺘﻲ اﺳﺖ؛ د) ٨ درﺻﺪ دﻟﻮاﭘﺴﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﻲ ﺻﺤﻴﺢ و واﻗﻌﻲ اﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻴﺎن دﻟﻮاﭘﺴﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﻀﻮری ﺗﻨﻬﺎ از ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، در آن ﺻﻮرت در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺣﺎل ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ، ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ دروﻧﻴﺘﺎن را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﺮده و دﻟﻮاﭘﺴﻲ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻟﻮ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﺮادی از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، دﻟﻮاﭘﺲ ﻧﺸﻮﻳﺪ و آن را ﻳﻚ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻴﺪ، زﻳﺮا درﻫﻤﻴﻦ اﻳﺮادﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد؛

اقدام ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﻚ و ﺗﺮس ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و اﺑﺰارﺗﺎن را آﻣﺎده ﺳﺎزﻳﺪ، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ، اﻳﺮادﺗﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﻳﺘﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﺪ، از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﺪای ﺧﻮد ﮔﻮش ﻛﻨﻴﺪ و از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺎ اﻗﺪام ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ، ﺑﺎ آﻣﺎدگی، ﮔﻮﺷﻲ را ﺑﺮدارﻳﺪ و ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ؛

ﻓﺮم ﻣﺬاﻛﺮات ﺗﻠﻔﻨﻲ را ﺗﻨﻈﻴم ﻛﺮده و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺎس، ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس، ﻧﺎم ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﻛﺮه و اﻗﺪام ﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ. و در ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎ از اﻳﻦ ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ده ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﻮﻓﻖ

 1. در ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎری ، ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻨﻜﺎر ، ﻓﺮوﺷﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ در روز ﺗﻨﻬﺎ ٣ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺷﺨﺼﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ، و ﻫﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۴ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ، در ﻃﻲ ﺳﺎل ، ۴٨ ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺧﺘﺼﺎص ۴٨ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
 2. ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ، اول ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎری و ﺣﺪود ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻤﺎس ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮی در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﺗﻤﺎم روز ﻛﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ ، ﻫﻴﭽﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
 3. ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ ، ﻫﺪﻓﻬﺎی روزاﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف ﺑﺮﺳﻴﺪ. وﻗﺘﻲ ﺑﺪاﻧﻴﺪ در روز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮﺳﻴﺪ ، ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.
 4. ﺑﺮای روز ﺑﻌﺪ ، ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﻨﻴﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ روز ﻛﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ، ﭼﻮن ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻴﺪ ، ﭘﺲ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی.
 5. تعداد ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد را در دﻓﺘﺮی ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺮ روز ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ از روز ﻗﺒﻞ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. وﻗﺘﻲ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ، ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
 6. اﮔﺮ از روی ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﺪ ، ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻴﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺗماﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﻳﺎ از اﻓﺮادی ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ. ﻫﻴﭽﮕﺎه ﭘﻴﺸﺪاوری ﻧﻜﻨﻴﺪ ، زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮوش ﺑﺰرﮔﻲ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ.
 7. ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ. درآﻣﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎب ﻛﺮده و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﻘﺴﻴم ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ را در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ، ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ.
 8. وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎس ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ، در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ، زﻳﺮا او ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴم ﮔﻴﺮی دارد و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮی ارﺟﺎع داد ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻴﺪ.
 9. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﻓﺮﺻﺖ ﺻﺢﺑﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﻳﺪ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ.
 10. اﮔﺮ از روی ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺗﻤﺎس ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﻛﺎر ﺧﻮد را از اﻧﺘﻬﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ ، زﻳﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻳﮕﺮان از اﺑﺘﺪای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮده اﻧﺪ و اﻓﺮاد اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮی ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ.

اﺟﺘﻨﺎب از ده اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﺠﺎرت ﺗﻠﻔﻨﻲ

اﻳﻦ ﺟﻤﻼت را ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻨﻴﺪه اﻳم:

 • ”ﻧﻤﻲ داﻧم در ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﺠﺎری ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﻛﺮد.”
 • یا ”در اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ام ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻴﺎﺑم.”

آﻳﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎی متعدد ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد؟

ﻫﺮ ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮوش را از ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ.

١- ﺗﺤﻤﻴﻞ اﺟﻨﺎس و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

اﻛﺜﺮ ﻣﺎ از اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان بلند ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﺧﻮﺷﻤﺎن ﻧﻤﻲ آﻳﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﺠﺎرت ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ. آﻳﺎ ﺷﻤﺎ داﺋﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد و ﻣﺰاﻳﺎی آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻲ راﻧﺪ. ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ﻣﻮاردی ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی آﻧﻪا اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮی داﺋﻤﻲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ فروش و درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

٢- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺠﺎرت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ سرﻋﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ و راه ﺣﻠﻬﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺗﻔﻬﻴم ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻛﻤﻜﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

ﭘﻴﺎﻣﻬﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻻﻳﻦ ﻳﺎ آف ﻻﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺗماﺳﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.

٣- ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اکثر درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ایمیل و یا نامه

اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ارﺳﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ. ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮدارﻳﺪ و از ﺳﻮاﻻت آﻧﻪا ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎ ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﻛﻠﻴﺪی دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ و راه ﺣﻠﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ.

۴- زود اﻋﻼم ﻛﺮدن ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﻫﺎ

ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، درﺑﺎره ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاب دﻫﻴﺪ، اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ و ﺷﻤﺎ ﻓﺮوش را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ. ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺚ ﻗﻴﻤﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ راه ﺣﻠﻬﺎ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ، ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻴﺪ.

۵- ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد

اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﺎز ﻫم ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت وﻗﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ٣ دﻗﻴﻘﻪ اول ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد و ﺟﻮاﺑﻬﺎی اﻳﺸﺎن، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی را دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن، از او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻲد و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﻳﺪ.

۶- ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﻤﺎ از ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻴﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ روزﻫﺎ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﻴﺎت، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﻣﺰاﻳﺎی آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ زﻳﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ اﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺶﺗﺮی اﺻﻼ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. از زﻣﺎن ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی او را ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮال ﻛﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ آوری ﻛﻨﻴﺪ.

٧- روﺷﻦ ﻧﻜﺮدن اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی

ﺷﻤﺎ از ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ دارﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده دﻳﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ را ﻳﺎدآوری ﻛﻨﻴﺪ. ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺮاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد.

٨- ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣ ﺒﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮال ﻛﻨﻴﺪ و از او ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. راه ﺣﻠﻬﺎی ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ماﻳﻠﻨﺪ از ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺷﺎﻧﺲ زﻳﺎدی ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ.

٩- ﻋﺪم اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺮﻧﺪ و از ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﺪ.

وﻗﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ دارﻧﺪ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را ﺑﺐﻳﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺮﻏﻴﺒﺸﺎن ﻛﻨﻴﺪ.

١٠- ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﭘﻲ ﮔﻴﺮی ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش

وﻗﺘﻲ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪ، ﺗﺼﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻳﭽﻪ ای ﺑﺮای اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻓﺮوﺷﻬﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ از ﺷﻤﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و توﺳﻂ ﺗﻠﻔﻦ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎراﻳﻲ و رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻧﺲ آن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮی را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﮕﺮی را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻴﺪ.

ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺗﺠﺎرت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﮕﺮﻳﺰﻳﺪ. ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ای ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف و ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮوش ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را افزاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از زﻣﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاری ﻣ ﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ:

 • ١- ﻛﺎﺗﻠﺮ، ﻓﻴﻠﻴﭗ، (١٣٨٢).ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮوزﻧﺪه، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات آﺗﺮوﭘﺎت، ﭼﺎپ اول.
 • ٢- ﻓﻮرﺳﺎﻳﺖ، ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ، (١٣٨١)، ١٠١ راه ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺿﺮﻏﺎم، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ، ﭼﺎپ ﺳﻮم.
 • ٣- ﺗﺮﻳﺴﻲ، ﺑﺮاﻳﺎن. (١٣٨٣)،رﻣﻮز ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﺮف رﺣﻤﺎﻧﻲ و ﻛﻮرش ﻃﺎرﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات راﺷﻴﻦ، ﭼﺎپ اول.
 • ۴- ﺷﻴﻔﻤﻦ، اﺳﺘﻔﻦ. (١٣٨٢)، ﻓﻨﻮن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺎﻣﺮان ﭘﺮواﻧﻪ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﭼﺎپ دوم.
 • ۵- ﻓﻮرﺳﺎﻳﺖ، ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ. (١٣٨٠)، ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﻮﻓﻖ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭼﺎپ اول.
 • ۶- آﺗﺶ ﭘﻮر، ﺣﻤﻴﺪ. ﺟﻨﺘﻴﺎن، ﺳﻤﻴﺮا. (١٣٨٢)، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه، ﺗﻬﺮان اﻧﺖﺷﺎرات روزآﻣﺪ، ﭼﺎپ اول.
 • ٧- درﮔﻲ، ﭘﺮوﻳﺰ. (١٣٨٣)، ﺟﺰوه درﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮوش در دوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
 • ٨- ﺣﻘﮕﻮ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ. (١٣٨٢)، ﻫﻔﺖ راز ﻣﻨﺸﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻬﺮان، ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺆﻟﻒ، ﭼﺎپ اول.
 • ٩- ﺑﺎﺗﺮا، ﭘﺮﻣﻮدا. (١٣٨٢)، راﻫﻬﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﻣﻨﺸﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻃﻮﺑﻲ ﻳﻚﺗﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﺘﺎﺑﺴﺮای ﺗﻨﺪﻳﺲ، ﭼﺎپ اول.
 • ١٠- ﻣﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ.(١٣٨١)، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻨﺸﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴم، ﺗﻬﺮان، ﻧﺎﺷﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﭼﺎپ اول.
 • ١١- ﺣﻴﺪری، ﻣﺴﻌﻮد. (١٣٨٣)، ﺟﺰوه درﺳﻲ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﻛﺮه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *