ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻣﺬاﻛﺮات ﺗﻠﻔﻨﻲ

ط ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ، اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ از ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ، ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم، ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، و ﻋﻠﺖ آن ﻫم ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﻃﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ مشتری ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺳﻮق دﻫﺪ، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻓﺮاﻫم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺪای ﻣﺸﺘﺮی را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻨﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺮای رﻗﺒﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻴﺎز او را ﺑﺪاﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﺮد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.

ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎی بازارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم، بازاریابی ﺗﻠﻔﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻜﺎت ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن در دﻧﻴﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺮوزی ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻣﺬاﻛﺮات ﺗﻠﻔﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻳﻜﻲ از ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎی ﻣﻬم ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮدن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آﮔﺎه اﻣﺮوزی ﻛﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ، ﺗﺮوﻳﺞ یا PROMOTION اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﭘﻨﺞ اﺑﺰار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮوش، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ شود. ازﻃﺮﻓﻲ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارزش وﻗﺖ و ﻟﺰوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻴ