ثبت شکایات و انتقادات مشتریان

در اینجا میتوانید شکایت و انتقادات خود را برای مدیریت ارسال نمایید. موضوعات مطرح شده در اینجا مستقیما توسط مدیریت رسیدیگی می شوند.

از کارشناسان پرگاس انفورماتیک مشاوره تخصصی بگیرید

نرم افزار باشگاه مشتریان, طراحی سایت اختصاصی، نرم افزار مالی سپیدار

۵۶ ۲۸۴ ۲۸۴ (۰۲۱)