فروش و بازاریابی

فروش و بازاریابی

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت هفتم)

۱۳۹۸/۱/۲۰ ۰:۰۰:۱۸

چگونه فوق ستاره فروش شويم؟ (قسمت هفتم) بخش نوزدهم:درآمد و اهداف فروش خود را تعيين کنيد يک عامل براي پيروزي وجود دارد. تشخيص اهداف و ميلي سوزان براي دستيابي به آن. ( ناپلئون هيل ) ت توانايي تشخيص اهداف و سپس برنامه ريزي براي دستيابي به آن، مهم ترين مهارت براي

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت هفتم)۱۳۹۸/۱/۲۰ ۰:۰۰:۱۸

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت ششم)

۱۳۹۸/۱/۱۹ ۰:۰۰:۵۸

چگونه فوق ستاره فروش شويم؟ (قسمت ششم) بخش چهاردهم: با قيمت به طور حرفه اي برخورد کنيد کساني که در دنياي صنعت امور بزرگي را به سرانجام رسانده اند, باور داشته اند که ايده‏هايشان پول ساز هستند.” (چرلز فيلمور) قيمت به ندرت دليل خريدن يا نخريدن است. گ “ گاهي از

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت ششم)۱۳۹۸/۱/۱۹ ۰:۰۰:۵۸

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت پنجم)

۱۳۹۸/۱/۱۸ ۰:۰۰:۵۴

چگونه فوق ستاره فروش شويم؟ (قسمت پنجم) بخش دوازدهم: کسب اعتبار بالا نزد هر مشتري احتمالي “ صداقت بخش اول از مطلب حکمت است.” ( توماس جفرسون ) د ٨٠ درصد از دلايلي که مشتريان احتمالي خريد خود را انجام نمي‏دهند, ترس از اشتباه است. اين ترس از تجربيات منفي بي شماري

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت پنجم)۱۳۹۸/۱/۱۸ ۰:۰۰:۵۴

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت چهارم)

۱۳۹۸/۱/۱۷ ۰:۰۰:۱۸

چگونه فوق ستاره فروش شويم؟ (قسمت چهارم) بخش هشتم : در اصول فروش خود به حد اعلا برسيد کيفيت زندگي افراد بيشتر از هرچيز ديگري توسط تعهد به تعالي خود افراد تعيين مي‏گردد, و تفاوتي ندارد که شرايط خارجي به شکل باشد. ( وينس لومباردي) د در بسياري موارد, وقتي برنامه

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت چهارم)۱۳۹۸/۱/۱۷ ۰:۰۰:۱۸

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت سوم)

۱۳۹۸/۱/۱۶ ۰:۰۰:۱۵

چگونه فوق ستاره فروش شويم؟ (قسمت سوم) بخش پنجم : بطور کامل براي هر جلسه آماده باشيد “ اگر مي‏توانستيد مطالعه، تفکر و برنامه ريزي زمان را استخدام کنيد, مي‏توانستيد قدرتي را در اختيار گيريد که مسير سرنوشتتان را تغيير مي‏داد. ” (دبليو کلمنت استون) آ آمادگي علامت حرفه اي‏ها در

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت سوم)۱۳۹۸/۱/۱۶ ۰:۰۰:۱۵

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت دوم)

۱۳۹۸/۱/۱۵ ۰:۰۰:۳۹

چگونه فوق ستاره فروش شويم؟ (قسمت دوم) بخش دوم: به گونه اي عمل کنيد که انگار شکست غيرممکن است شجاعت به معناي نبود ترس نيست، شجاعت يعني مقاومت و مديريت ترس. (مارک تواين) ت ترس، عدم اطمينان و شک و ترديد هميشه بزرگترين دشمنان موفقيت و شادي بوده و هستند. به

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت دوم)۱۳۹۸/۱/۱۵ ۰:۰۰:۳۹

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت اول)

۱۳۹۸/۱/۱۴ ۰:۰۰:۱۰

چگونه فوق ستاره فروش شويم؟ (قسمت اول) مقدمه ا اين مقاله براي فروشندگان بلند پرواز و افرادي است که مشتاق هستند تا فروش و درآمد خود را بلافاصله افزايش دهند. و همچنين اين مقاله براي کساني فراهم شده که مي‏خواهند جزء ده درصد اول فروش در زمينه کاري خود قرار گيرند.

چگونه فوق ستاره فروش شویم؟ (قسمت اول)۱۳۹۸/۱/۱۴ ۰:۰۰:۱۰

راهنمای بازاریابی محصول و خدمات

۱۳۹۸/۱/۱۰ ۰:۰۰:۰۴

آموزش بازاریابی محصول و خدمات بازاریابی چیست و چه تفاوتی با تبلیغات و فروش دارد؟ ب بازاریابی (مارکتینگ) فرآیندیست که به مخاطبین و خریداران احتمالی می گوید که چرا بهتر است به جای رقبا از شما خرید کنند. اگر شما این کار را انجام نمی دهید، در واقع بازاریابی ندارید. مهمترین

راهنمای بازاریابی محصول و خدمات۱۳۹۸/۱/۱۰ ۰:۰۰:۰۴

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای فروش بیشتر

۱۳۹۸/۱/۸ ۰:۰۰:۰۷

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻣﺬاﻛﺮات ﺗﻠﻔﻨﻲ ط ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ، اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ از ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ، ﭘﻴﺸﺒﺮد

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای فروش بیشتر۱۳۹۸/۱/۸ ۰:۰۰:۰۷

سناریو مناسب کسب و کار من چیست؟

۱۳۹۸/۱/۷ ۰:۰۰:۱۴

کدام سناریو را بکار بگیرم تا موفقیت بیشتری بدست آورم؟ ق قطعا یکی از مهمترین سوالات کارفرمایان این است که من با کدام روش و سناریو می توانم مشتریان خود را وفادار کنم؟ این سوال را می توان به عنوان کلیدی ترین نکته در سیستم بازاریابی به شمار آورد. همانطور که

سناریو مناسب کسب و کار من چیست؟۱۳۹۸/۱/۷ ۰:۰۰:۱۴