سئو و دیجیتال مارکتینگ

فوت و فن سئو کارها و سئوی پیشرفته

فوت و فن سئو کارها

رمز و راز صفحه اول گوگل از زبان یک سئو کار حرفه ای!

در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻫﺮم رﺷﺪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ، ﺷﻤﺎ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ از ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﺳﻬﻤﻰ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ. در اوﻟﻴﻦ ﮔﺮدش ﻳﻚ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار- ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ در ﻓﻀﺎى ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻛﺎرﺑﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪاى ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮاى ﻣﻮرد ﻋﻠﺎﻗﻪ و ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻛﺎرﺑﺮ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ روى ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ و اﻫﺮم رﺷﺪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، در ﮔﺮدشﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺤﺘﻮاى ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى رﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻠﻴﺪی اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

فوت و فن سئو کارها

اﻟﻒ) ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮان در ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪى ﻣﺮﺗﺒﻂ

١) ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﺪف،

 • ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻪ ارزشﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
 • ﻛﺎرﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
 • ﻛﺎرﺑﺮ ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
 • ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟

٢) ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻔﺮ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﺪف،

 • آﮔﺎﻫﻰ، ﻛﺎرﺑﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﮔﺎﻫﻰ اﺳﺖ، ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اﻃﻠﺎع ﻋﻤﻮﻣﻰ و آﮔﺎﻫﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ارزشﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻋﺒﺎرات ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻛﻠﻤﻪ ای، ﺳﻮاﻟﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ
 • ﺗﻮﺟﻪ، ﻛﺎرﺑﺮی ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﺑﺮای درک ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ، دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻋﺒﺎرات دو و ﺳﻪ ﻛﻠﻤﻪای، ﺳﻮاﻟﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
 • ﺗﻤﺎﻳﻞ، ﻛﺎرﺑﺮی ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻋﺒﺎرت ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﻛﻠﻤﻪای و ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺳﻮاﻟﺎت دﻗﻴﻖ، ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ
 • ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﻤﻞ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Autocomplete و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺎﻛﻨﻮن را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ وﻟﻰ ﻣﻬﻢ (LongTail) ﺑﺮﺳﺪ، روی اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻣﻌﺮﻓﻰ اﺑﺰار، ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ذﻳﻞ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎره ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻘﺎﻟﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ

٣) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺣﺠﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ،

 • ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﻛﻠﻤﺎت اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻰ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 • ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﻛﻠﻤﺎت ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 • ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ب) ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺑﺮاى ﺳﺌﻮ

۴) ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺳﺌﻮ ﺑﺮ روی ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺳﻔﺮ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ؟ ﻛﺪام ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺌﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟

 • ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻰ، روی ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮای آﮔﺎﻫﻰ و اﻃﻠﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
 • ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ، روی ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮای درک ارزشﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
 • ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﻞ، روی ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
 • ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻳﻢ و روی ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﻢ.
 • ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﮔﻮﮔﻞ و ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی را ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
 • آﻳﺎ از ارﺗﺒﺎط ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ؟ آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ Adword از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮ درﻳﺎﻓﺘﻰ و رﻓﺘﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ؟

۵) وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺒﺎ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 • ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ، ﭼﻪ رﻗﺒﺎﻳﻰ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی دارﻳﻢ؟
 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار راﻳﮕﺎن Moz اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻴﻦ و ﺻﻔﺤﺎت رﻗﻴﺐ را در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ارزﻳﺎﺑﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
 • ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﻣﺪل درآﻣﺪزاﻳﻰ رﻗﺒﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ روی ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش ﻛﺴﺐ و ﻛﺎری ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؟
 • ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮای رﻗﺒﺎ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻗﺒﺎ در ﻛﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و در ﻛﺪام ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ؟
 • ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت رﻗﺒﺎ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻰ اﺳﺖ؟ رﻗﺒﺎ روی ﻛﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؟

۶) ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 • در ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺟﺎﻳﮕﺎه دارﻳﻢ و رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده‌اﻳﻢ؟
 • ﻣﻌﺮﻓﻰ اﺑﺰار، ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ذﻳﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
  • Web SEO
  • BrightEdge
  • Moz

۷) اوﻟﻮﻳﺖ دﻫﻰ ﻣﺎ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی

 • در ﻛﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻰ را از ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ؟
 • ﺳﺒﺪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ؟

ج) ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﻲ ﻣﺤﺘﻮا

٨) ﭼﻪ اﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟

 • ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﺑﺎﻟﺎﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ را دارﻧﺪ؟ وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 • در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 • ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا در ﻛﻨﺎر درﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی، ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﻢ و ﺑﺮای وی ارزش ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻴﻢ؟
 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺑﺮ و ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ وی، ﭼﻪ اﻳﺪهﻫﺎﻳﻰ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا دارﻳﻢ؟ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ؟
 • ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﻳﺪهﻫﺎ را در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮان اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﻛﻨﻴﻢ؟
 • ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮا در ﺳﺌﻮ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﻰ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﻢ؟

٩) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ؟

 • ﻣﺤﺘﻮا در ۵٠ ﺗﺎ ١٠٠ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ دﻳﺪ ﻛﻠﻰ از ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺪﻫﺪ و در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮد، ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪون اﺳﻜﺮول ﻛﺮدن، ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﺘﻮا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ.
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻳﺪهﻫﺎی اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ. ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ و رﺗﺒﻪ را دارﻧﺪ، از آﻧﻬﺎ اﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻴﻢ.
 • ﻣﺤﺪوده ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰدﻫﺪ، ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﻦ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻴﻢ.
 • ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﻟﻴﻨﻚ داﺧﻠﻰ ﺑﺪﻫﺪ.
 • ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را درﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد. ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻳﻢ.
 • ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻋﺎﻟﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻟﮕﻮی زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻃﺐ واﻗﻌﺎ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 • ﻳﻜﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی دﻳﮕﺮان ﻛﭙﻰ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻰ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی دﻳﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺣﺘﻰ اﻟﺎﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮا ﻳﻜﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﻪ روز ﺷﻮد.

١٠) ﭼﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺴﺎزﻳﻢ؟

 • ﻣﺤﺘﻮای آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ (ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ از ١۵٠٠ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ) و در ﺗﻌﺪادی از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی رﺗﺒﻪ اول را ﺑﮕﻴﺮد.
 • ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ، ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﺑﻪ روز ﻛﺮد.
 • ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺟﻊ، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ٠ ﺗﺎ ١٠٠ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﻢ
 • اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ، اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ
  • اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ورودی ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
  • اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ و درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
 • ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﺲ اﻧﺪﻛﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﺘﻰ ﻣﺪﻳﺎ
  • اﺳﺘﻔﺎده از CTA (وارد ﻛﺮدن اﻳﻤﻴﻞ، ﻓﺎﻟﻮ ﻛﺮدن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،…)
  • دﻛﻤﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری
  • ﻛﻮﺋﻴﺰﻫﺎی ﺷﺨﺼﻰ ﺳﺎزی ﺷﺪه
 • ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺨﺼﻰ ﺳﺎزی ﺷﺪه، ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻰ از آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.
 • ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
 • اﻳﺪهﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ را از ﻛﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ؟
  • ttps://answerthepublic.com
  • ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎی زﻳﺮ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در وب
  • اﺳﺘﻔﺎده از Google Suggestion
  • اﺳﺘﻔﺎده از Google Search Console
  • داﻧﺶ ﺷﺨﺼﻰ
 • ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﻛﺮدن ﺳﻮاﻟﺎت ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ؟
  • از اﺳﻜﺮﻳﭙﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﻣﺎﻧﻨﺪ Q2A) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎﭘﻴﻚﻫﺎ را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ
  • در ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ از ﻟﻴﻨﻚ ﺳﺎزی داﺧﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ
  • ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و LSI را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ.
  • ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻴﺪ.
  • ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺣﻮل ﻳﻚ ﻣﺤﻮر را ﺑﺎ ﺗﮓ ﻣﺮﺗﺒﻂ، در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﺑﺮای ﻫﺮ Long Tail ﻳﻚ ﺗﺎﭘﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ
  • آدرس URL اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﮕﺬارﻳﺪ
  • ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺎوره ای و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ Voice Search ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

١١) ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺴﺎزﻳﻢ؟

 • آﻳﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ در آﻳﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟
 • آﻳﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟

١٢) ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺧﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﻛﻠﻴﻚ ﺧﻮﺑﻰ (CTR)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 • اﻳﺪهﻫﺎی ﻋﻨﻮان را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ
 • ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪود در Adword ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎﻟﺎﺗﺮﻳﻦ CTR را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ
 • ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ
 • https://www.searchenginejournal.com/seo-writer-conversion-copy-tips/2S5MM5

١٣) ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﻰ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺘﻮا را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ؟

 • رﻗﺒﺎ و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﻰ ﻣﺤﺘﻮا ﻛﺮدهاﻧﺪ؟
 • ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪای، دو ﻛﻠﻤﻪای، ﺳﻪ ﻛﻠﻤﻪای و ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ دﻗﻴﻘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﻠﻮﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺴﺎزﻳﻢ؟
 • ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﻰ ﻣﺠﺎزی و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮓﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ آﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ را ﺗﮓ ﻣﻰزﻧﻴﻢ ﺗﺎ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻫﺪف ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ را ﮔﺮدآوری ﻛﻨﻴﻢ و ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮود ﺑﺴﺎزﻳﻢ؟
 • آﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮود ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ دﻳﺪهاﻳﻢ؟

۱۴) آﻳﺎ ﮔﺮاف داﻧﺶ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ؟ ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ؟

 • ﮔﺮاف داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ؟ LSI Keywords
 • https://lsigraph.com/analysis
 • از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ در وب ﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ

١۵) ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ

 • ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ داﻧﻴﻢ در آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ (ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت، …)
 • برای آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض و ﻣﺤﺘﻮای اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﺎزﻳﻢ

۱۶) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر و ﻧﻴﺎزﻫﺎی روز ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ

 • ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﻓﺼﻠﻰ و ﻣﻘﻄﻌﻰ ﻛﺎرﺑﺮان ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻴﻢ
 • ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ

د) روﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮى و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮى ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﻣﺤﺘﻮا، ﺳﺌﻮى در ﺳﺎﻳﺖ

١٧) ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺻﻔﺤﻪ

 • ﻃﺮاﺣﻰ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎدﮔﻰ،
 • ﺧﺮج ﻛﺮدن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺑﺮ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺑﺮ را ﺑﺮ روی ﻫﺪف ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ؟
 • زﻳﺒﺎﻳﻰ و ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻋﺎﻟﻰ
 • ﻴﺎم ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺬاب و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ (Succes))
 • ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﻌﺪی و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻜﺲ، وﻳﺪﺋﻮ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮ
 • آﻳﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻰ ﺟﺬاب اﺳﺖ؟
 • ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻧﺲ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 • زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮ در آن ﻣﻰﮔﺬراﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 • اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن از ﺻﻔﺤﺎت doorway
  • ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮ و ﺑﻬﺒﻮد آن
  • ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﺲ رﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎت
  • ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ
  • ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﺸﻦ
  • ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺎرﺑﺮان

١٨) آدرس ﺻﻔﺤﺎت و ﻣﺘﺎﺗﮓ ﻫﺎ

 • آﻳﺎ در آدرس url ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ آدرس اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮی دارد اﻣﺎ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آدرس ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻚ اﺳﻠﺶ ﻫﺎی آدرس ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و آدرس ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ اﺻﻠﻰ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 • آﻳﺎ آدرس را ﻛﻮﺗﺎه و زﻳﺮ ۵٠ ﻛﺎراﻛﺘﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻳﻢ؟ آدرس ﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ.
 • آﻳﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ را دﻳﺪه اﻳﻢ؟ از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺮای ﻣﺘﺎﺗﮓ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ، اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺬب ﻛﻠﻴﻚ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 • آﻳﺎ ﻣﺘﺎﺗﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی زده ﻣﻰ ﺷﻮد؟ آﻳﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺎﺗﮕﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻛﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻫﺎﻳﻢ (ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺘﺪاول ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻠﺎ اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﺎ ی ﻋﺮﺑﻰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، ﻫﻤﺎن آورده ﺷﻮد.)
 • آﻳﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺎﺗﮓﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻛﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﺷﻮد را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻳﻢ (ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺘﺪاول ﺑﺎﺷﺪ)
 • ﺣﺘﻰ اﻟﺎﻣﻜﺎن از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ AiT و ﺗﮓﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت Title ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﻧﻬﺎ از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی آﻏﺎز ﺷﻮد.
 • Descreiption ﺑﺨﺸﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻰﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی را ﻫﻢ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻴﺪ.
 • ﺗﮓﻫﺎی H1 و H2 و H3 درﺳﺖ زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در آﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﻫﺮ ﭼﻪ آدرس ﺑﻚ اﺳﻠﺶ ﻛﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ، ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻬﻢ را زﻳﺮﺷﺎﺧﺘﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ.
 • ﺗﮓ H1 ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر و در ﺑﺎﻟﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﺷﻮد
 • آﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی درون ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ١۵٠ ﺗﺎ ٢٠٠ ﻛﻠﻤﻪ، ﻳﻚ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ؟

١٩) آﻳﺎ ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی در ﺻﻔﺤﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 • ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی را در ﺣﺪود ٣ ﺗﺎ ۴ درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ آن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﺷﺎﻳﺪ اﺳﭙﻢ ﻓﺮض ﺷﻮد.

٢٠) آﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ؟

 • ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﻳﺮ
  • Imageoptimizer.net
  • Tinypng.com
  • اﻓﺰوﻧﻪ EWWW Image Optimizer
  • رﻓﻊ اﻳﺮادات ﻫﺎﺳﺘﻴﻨﮓ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺳﺎﻳﺖ
 • ﺑﺮﺳﻰ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺑﺰار Test speed ﮔﻮﮔﻞ
 • ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺑﺰار gtmetrix.com
 • اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺶ ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی AMP

٢١) اﻳﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ وردﭘﺮس اﺳﺖ؟

 • از اﻓﺰوﻧﻪ yoast ﺑﺮای ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ
 • از اﻓﺰوﻧﻪ wp-rocket ﺑﺮای ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻛﺮدن ﺣﺠﻢ ﻛﺪ ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ
 • از اﻓﺰوﻧﻪ fix duplicate ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻜﺮاری اﺗﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
 • از اﻓﺰوﻧﻪ Redirected 404 ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای رﻳﺪاﻳﺮﻛﺖ ﻛﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ۴٠۴ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

٢٢) آﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ (Mobile Friendly Design)

 • ﭼﻚ ﻛﺮدن دﻗﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
 • رﻳﺴﭙﺎﻧﺴﻴﻮ ﻛﺮدن وب ﺳﺎﻳﺖ
 • ﭼﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ

٢٣) آﻳﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻳﻨﺪه از ﻗﺒﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺌﻮ را آﻣﺎده ﻛﺮده اﻳﻢ؟

 • ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر در آﻳﻨﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ.
 • ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﺗﮓﻫﺎی اﺻﻠﻰ زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۲۴) آﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟

 • ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻛﺮوم
 • ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻓﺎﻳﺮﻓﺎﻛﺲ
 • ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻳﻔﻮن

۲۵) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻋﺎﻟﻰ

 • بهبود ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻰ ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ روی اﻓﺰاﻳﺶ رﺗﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬارد.
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﮕﺬارﻳﻢ، ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺶ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻚ، زﻣﺎن داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻧﺲ رﻳﺖ، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ را از ﻣﻨﻈﺮ دﻳﺪه ﺷﺪن و ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ارزﻳﺎﺑﻰ و ردهﺑﻨﺪی ﻛﻨﻴﻢ.
 • ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮن در دﻳﺪهﺷﺪن و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻋﺎﻟﻰ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ورودی، ﻛﻠﻴﻚ، زﻣﺎن در ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺎﻧﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ.
 • ﻟﻴﻨﻚدﻫﻰ داﺧﻠﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺎت دﻳﮕﺮ ارﺟﺎع ﺑﺪﻫﻴﻢ.
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺎ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده اﺳﺖ را در ﻣﺤﺘﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ. در وﺑﻤﺴﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ.
 • ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﺼﻮﻳﺮ و وﻳﺪﺋﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ Alt ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺰﻧﻴﻢ.
 • ﻛﺎری ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
 • ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﻛﻠﻴﻚ آن را ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺮد و ﻧﺮخ CTR را اﻓﺰاﻳﺶ داد؟ ﻛﭙﻰ راﻳﺘﻴﻨﮓ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
  • ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺎی ﺧﻮد ﻋﺪد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ، اﻋﺪاد ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﻨﺪ و ﻧﺮخ ﻛﻠﻴﻚ را ﺑﺎﻟﺎ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
  • از ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﻰ و ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
  • از ﻳﻚ ﺳﺮی ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺨﺼﻮص در ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ : آﭘﺪﻳﺖ، ﺑﻪ روز ﺷﺪه، داﻧﻠﻮد، راﻳﮕﺎن، ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺎ ، و
  • از () و {} در ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺘﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ اﻗﺪام (CTA) ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ١۶٠ ﻛﺎراﻛﺘﺮ اوﻟﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزش را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻴﺪ.
  • آدرس URL ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻮﺗﺎه و ﻛﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻧﮕﺎه دارﻳﺪ.
 • ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان زﻣﺎن آن را ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺮد؟ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺻﻔﺤﻪ
 • ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎﻧﺲ آن را ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺮد؟ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ
 • ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﻟﺎﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺧﻮب را ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻛﻨﻴﻢ و روی ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
 • در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻋﻠﺖﻳﺎﺑﻰ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ.
 • ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﺿﻌﻴﻒ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ روی ﺳﺌﻮ ﻣﻰﮔﺬارد و ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ.

٢۶) ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی داﺧﻠﻰ ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ؟

 • آﻳﺎ در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﻰ ﺳﺎﻳﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟
  آﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻣﻴﺎن ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﻰ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهاﻳﺪ؟ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و داﺧﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ. دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﻨﻚ، ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻴﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • آﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻰ ﺳﺎﻳﺖ را در ﻣﻨﻮ ﻗﺮار دادهاﻳﺪ؟
 • آﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﻰ ﺑﺎ ٢ ﺗﺎ ٣ ﻛﻠﻴﻚ از ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ؟
 • ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ؟
 • آﻳﺎ ﺷﻤﺎ از ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی در ﻣﺘﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﺷﺪه ﺧﻮد (Anchor Text) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻳﺪ؟
 • آﻳﺎ دﻗﺖ ﻛﺮده اﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ دو ﻟﻴﻨﻚ داﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻟﻴﻨﻚ اول را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ؟
 • آﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻛﺎﻫﺶ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮا را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ را ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ.
 • آﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ ﻛﻪ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺘﻦ از ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ﺑﺎﻟﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 • آﻳﺎ ﻋﻜﺲ ﻟﻴﻨﻚ داده ﺷﺪه Alt ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ دارد؟
 • آﻳﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺮدن ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﻰ از ﻟﻴﻨﻚ داﺧﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟
 • آﻳﺎ ﺑﺎ ﻟﻴﻨﻚ دادن از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰدﻫﻴﺪ؟
 • آﻳﺎ در ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻠﺎش ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
 • از اﺑﺰارﻫﺎی ذﻳﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی داﺧﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
  • Number of inbound links Moz
  • Majestic
  • Ahrefs
  • Google Search Console
 • از اﺑﺰار ذﻳﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی داﺧﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
  • Trust flow – Majestic
  • Citation flow – Majestic
  • URL rating – Ahrefs
  • MozRank – Popularity
  • MozTrust – Trust
 • ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻰ داﺧﻠﻰ
  •  https://blog.kissmetrics.com/commandments-of-internal-linking
  • http://searchengineland.com/the-hitchhikers-guide-to-an-internal-linking-strategy-158059
  • http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31388/How-to-Use-Internal-Linking-to-Improve-Your-Website-s-SEO.aspx#sm.0000koo9f5sa8e9zyyj1rhtu1yywz

٢٧) آﻳﺎ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی CDN اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻳﻢ؟

 • ﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد
 • ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

٢٨) ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻟﻴﻨﻜﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻰ ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ؟

 • ﭼﻪ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﻳﻢ؟
 • ﺗﻌﺪاد ﻟﻴﻨﻚﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
  • Number of outbound links DeepCrawl
  • Screaming Frog
  • SEO Chat Link Analyzer
 • ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
  • Trust flow -Majestic
  • Citation flow -Majestic
  •  URL rating -Ahrefs
  •  MozRank -Popularity
  •  MozTrust -Trust

٢٩) اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ری داﻳﺮﻛﺖﻫﺎ

 • آﻳﺎ آدرس www و ﺑﺪون آن ﺑﻪ ﻳﻚ آدرس ری داﻳﺮرﻛﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
 • آﻳﺎ ﺗﻤﺎم ری داﻳﺮﻛﺖﻫﺎ از ﻧﻮع ٣٠١ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؟
 • آﻳﺎ ﻟﻴﻨﻚ ﺷﻜﺴﺘﻪای ﺑﺪون ری داﻳﺮﻛﺖ ﻛﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﺧﻄﺎﻫﺎی ۴٠۴ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰروﻧﺪ؟

٣٠) اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ

 • آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ XML دارﻳﺪ؟
 • آﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را در اﺑﺰار ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدهاﻳﺪ؟
 • آﻳﺎ آدرس ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را در ﻓﺎﻳﻞ robots.txt ﻗﺮار دادهاﻳﺪ؟

٣١) اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺎﮔﻴﻦ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ – Yoast از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

 • Yoast
 • Rank Reveal
 • All In One SEO Pack
 • WP Social SEO Booster
 • SEOPressor
 • Rankie
 • Scribe SEO

٣٢) ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای اﺳﭙﻤﺮ ﻧﺒﻮدن ﺳﺮور

٣٣) ﻓﺎﻳﻞ robots.txt

 • اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﻓﺎﻳﻞ Robots.txt ﻫﺴﺘﻴﺪ آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻚ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺴﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
 • آﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎی Cpp و gp ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ؟

٣۴) اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از https

 • آﻳﺎ از ﻳﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ SSL ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ؟

٣۵) اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﭻ اﺳﻨﻴﭙﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ

 • آﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داده را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﺮدهاﻳﻢ؟
 • آﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﺗﮓﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ روﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮدهاﻳﻢ؟

٣۶) آدرس ﺻﻔﺤﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی (ﺧﻮدداری از آدرسﻫﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزی آن)

 • اﺳﺘﻔﺎده از آدرس اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺎرﺳﻰ

٣٧) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ ﭘﻴﺞﻫﺎی ﺳﺎﻳﺖ

 • ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ ﭘﻴﺞﻫﺎ
 • ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ ﭘﻴﺞﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن

٣٨) اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از اﺑﺰار Canonical

 • آﻳﺎ از ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﻜﺮاری ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟
 • آﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ آﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد؟
 • آﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﺎ Canonical ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ؟

٣٩) ﻛﺎﻫﺶ TTFB

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻫﺎﺳﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻔﻴﮓ ﺑﻬﻴﻨﻪ
 • اﺳﺘﻔﺎده از CDN ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻳﺖ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ DNS Provider ﻣﻌﺘﺒﺮ

۴٠) ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻛﺶ ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮا (اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ورد ﭘﺮس)

 • wp-ffpc
 • wp fatest cache
 • wp rocket

۴١) ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﻨﻰ ﺳﺎﻳﺖ

 • آﻳﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی Search Console را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﺮور ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدهاﻳﻢ؟
 • ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ Screaming Frog ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ارورﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻠﺎت وب ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮای ﺧﺰﻧﺪهﻫﺎ
 • ﺑﺮرﺳﻰ Crawl errors در ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ
 • ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﺴﻮل وﺑﻤﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﻛﺪ ارور ۴٠۴ و ۵٠٠ o
 • اﺑﺰارﻫﺎی ذﻳﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺸﻜﻠﺎت ﻓﻨﻰ ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
  •  Siteliner
  • Screamingfrog
  •  Ahref
  •  http://beamusup.com
  •  Check DNS errors – http://dnscheck.pingdom.com
  • Check HTML errors – https://validator.w3.org/nu
  •  Check Mobile friendliness – https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly
  •  Check HTML-code of your emails – https://www.google.com/webmasters/markup-tester/u/0
  •  Check speed errors – https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
  • Pingdom – https://tools.pingdom.com
  •  SEOcentro – http://www.seocentro.com/tools/seo/seo-analyzer.html
  • WooRank – https://www.woorank.com
  • Varvy – https://varvy.com

۴٢) ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﻳﺮ و روﻳﺖﭘﺬﻳﺮی آﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮ

 • آﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻳﻜﺘﺎ و اﺻﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ (ﮔﻮﮔﻞ اوﻟﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰ آورد)
 • در اﺳﻢ ﺗﺼﺎوﻳﺮ از ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ، اﻋﺪاد و – اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ مثل example-image-neil-patel-amp.jpg
 • ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
 • از ﭘﻠﺎﮔﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، Smush ﻳﻚ ﭘﻠﺎﮔﻴﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دارد
 • از ﻛﭙﺸﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻛﺎرﺑﺮ در ﺻﻔﺤﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ
 • از ﮔﺬاﺷﺘﻦ alt ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ، وﻗﺘﻰ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻟﻮد ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻳﻦ alt اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻰﺷﻮد
 • ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
  • https://www.searchenginejournal.com/seo-101-optimize-images-make-seo-rockstars-4-steps/136290
  •  https://searchenginewatch.com/2016/02/16/how-to-optimize-images-for-seo
  •  https://yoast.com/image-seo
  •  https://www.shopify.com/blog/7412852-10-must-know-image-optimization-tips

۴٣) اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎﻣﻨﺖﮔﺬاری، ﻛﺎﻣﻨﺖﮔﺬاری در ﺻﻔﺤﺎت در اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ

 • زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﻰ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻴﺪ
 • ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﻋﻠﺎﻗﻪ دارﻧﺪ
 • ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻮاﻟﺎت و ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
 • ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﺎت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮای ﻛﺎﻣﻨﺖﮔﺬاری اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 • از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی آن ﺻﻔﺤﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ
 • ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ زﻳﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻛﺎﻣﻨﺖﮔﺬاری:
  • http://neilpatel.com/2015/03/19/25-smart-ways-to-increase-blog-comments-on-your-blog –
  • https://www.quicksprout.com/2014/05/07/why-no-one-comments-on-your-blog-and-what-to-do-about-it –
  • https://smartblogger.com/more-comments –
  • http://www.socialmediaexaminer.com/7-tips-to-increase-your-blog-comments –
  • http://www.problogger.net/10-techniques-to-get-more-comments-on-your-blog –

د) اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺳﺎزى ﺧﺎرج از ﺳﺎﻳﺖ

۴۴) ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ

 • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی رﻗﺒﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار Ahref
 • ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 • ارزﻳﺎﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و Spam Score ﺑﺎ MOZ
 • ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
 • از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻤﺘﺮ آﻏﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮو ﺳﺮاغ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﺑﺮوﻳﺪ
 • روزاﻧﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻟﻴﻨﻚ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ، ﻣﺮاﻗﺐ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﻴﺪ.
 • در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از آن از public ﺑﻮدن اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.

۴۵) ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﻣﺘﻨﻰ

 • دﻗﺖ روی ﻟﻴﻨﻚ داده ﺷﺪن o دﻗﺖ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎی ﻓﺎﻟﻮ
 • ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ﻓﺎﻟﻮ ﺑﺮای ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻮدن
 • ﭼﻚ ﻛﺮدن اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﻟﻴﻨﻚ دادن ﺑﺎ اﺑﺰار Ahrefs، Seomastering و checkpagerank.net
 • ﭼﻚ ﻛﺮدن IP ﺳﺎﻳﺖ ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻨﺪه
 • دﻗﺖ روی AiT ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
 • دﻗﺖ روی اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺌﻮﻳﻰ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ با Moz Rank
 • دﻗﺖ روی ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻟﻴﻨﻚ (رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﻰ)
 • اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻳﺖ رﭘﺮﺗﺎژدﻫﻨﺪه در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻴﻨﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ (اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﺷﺪن در ﺟﺴﺘﺠﻮ)
 • رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﻮع ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﻣﺘﻨﻰ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ

۴۶) اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺧﻮب

 • ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﻰ آﻳﺪ را در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ،
 • ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از آن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ آن ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﻴﺪ و در آن ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻴﺪ.

۴٧) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻟﻴﻨﻚ (Link Magnet)

 • ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻰ و ﺟﺎﻣﻊ در ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻣﺤﺘﻮای ١۵٠٠ ﻛﻠﻤﻪای!
 • ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﺎﺑﻪ (اﻣﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ) را دارﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻳﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ ﻟﻴﻨﻚ داده اﻧﺪ.
 • ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎر اول اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
 • در اﻳﻤﻴﻞ دوم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻬﺘﺮی دارﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻨﺪ! (درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻴﻨﻚ دادن در اﻳﻤﻴﻞ دوم، ﺑﻴﺶ از %٣٠ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻴﻨﻚ دادن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ!

۴٨) ﺳﺎﺧﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در وﺑﻠﺎگﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ

 • اﻳﻦ روش ﻳﻚ روش اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺌﻮ اﺳﺖ.
 • از ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻠﺎگ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و در آﻧﻬﺎ ﺑﻠﺎگ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ. (اﻟﺒﺘﻪ اﺳﭙﻢ اﺳﻜﻮر آﻧﻬﺎ را اﺑﺘﺪا ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ)
  ﺑﻠﺎﮔﻔﺎ
  ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻠﺎگ
  ﭘﺮﺷﻴﻦ ﺑﻠﺎگ
  ﭘﺎرﺳﻰ ﺑﻠﺎگ
  scp.ir
  tordpress.org
  Blogspot. com
  tix.com
  Medium.com
  Tumblr.com
  Blogger.com
 • آﻳﺎ وﺑﻠﺎگﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﻪ روز ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ (ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ Google Translate ﻣﻘﺎﻟﺎت ﺧﺎرﺟﻰ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻓﺎرﺳﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ اﺻﻠﺎح ﻛﻨﻴﺪ و در اﻳﻦ وﺑﻠﺎگ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻴﺪ)
 • ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻘﺎﻟﺎت دﻳﮕﺮان را ﮔﺮدآوری ﻛﻨﻴﺪ، ﻋﻴﻨﺎ آﻧﻬﺎ را در وﺑﻠﺎگ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ.
 • آﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻳﺖ از وﺑﻠﺎگﻫﺎ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻰدﻫﻴﺪ؟ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻟﻴﻨﻚ ﻧﺪﻫﻴﺪ، اﻛﺜﺮ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی وﺑﻠﺎگﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻟﻮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ داﻣﻴﻦ آﺗﻮرﻳﺘﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮی از ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﻗﺮار دادن ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎی ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻣﺤﺘﻮا، ارزش ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ را ﻛﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻴﻨﻚ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻛﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن ﻟﻴﻨﻚ ﻧﺪﻫﻴﺪ!
 • در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۵ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ازای ۵٠٠ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﺪ. ٢ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن، ١ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ وﺑﻠﺎگ دﻳﮕﺮ (وﺑﻠﺎگ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ!)، ١ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ وﺑﻠﺎگ ﺧﻮدﺗﺎن، ١ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﺐ (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ داﻣﻴﻦ آﺗﻮرﻳﺘﻰ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﺜﻞ دﻳﺠﻰ ﻛﺎﻟﺎ، ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ) ﻳﺎ وﻳﻜﻰ ﭘﺪﻳﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖ رﻗﻴﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 • ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ دوﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ (ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ روی ﻳﻚ ﺳﺮور ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ روز ﺷﻮد، ﻧﺎم دوﻣﻴﻦ در ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدی دارد) o ﻟﻴﻨﻚ دادن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی رﻗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﻢ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

۴٩) ﻟﻴﻨﻚﺳﺎزی در ﻓﺮومﻫﺎ (ﻛﺎرﻫﺎی اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺳﺌﻮ)

 • اﻳﻦ روش ﻳﻚ روش ﺧﻮب ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺳﺌﻮی ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ و در ﮔﺎمﻫﺎی اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
 • ﻓﺮومﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ، اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ را ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ، ﻓﺮوم ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ اﻏﻠﺐ آﺗﻮرﻳﺘﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻟﺎﻳﻰ دارﻧﺪ.
 • در ﻫﺮ ﻓﺮوم در ﺳﻪ ﺟﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺴﺎزﻳﺪ، ﺛﺒﺖ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮی، ﺛﺒﺖ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ در اﻣﻀﺎ ﻳﺎ Signature، ﺛﺒﺖ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ در ﭘﺴﺖﻫﺎ، ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮوم را ﻧﻘﺾ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
 • اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪون ﻋﻀﻮﻳﺖ، ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎی ﻳﻚ ﻓﺮوم را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ را اﻳﻨﺪﻛﺲ ﻛﻨﺪ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺮوم ارزش ﻟﻴﻨﻚ ﺳﺎزی ﻧﺪارد.

۵٠) اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﻨﻚ و ﺑﺮﻧﺪ

 • اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا در اﺳﻠﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ
 • اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا در ﻳﻮﺗﻴﻮب ، آﭘﺎرات و ﻧﻤﺎﺷﺎ
 • اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

۵١) ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ

 • ﺣﻀﻮر در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﺎس
 • ﺣﻀﻮر در ﻟﻴﻨﻜﺪﻳﻦ
 • ﺣﻀﻮر در ﻳﻮﺗﻴﻮب
 • ﺣﻀﻮر در اﺳﻠﺎﻳﺪﺷﻴﺮ
 • ﺣﻀﻮر در اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
 • ﺣﻀﻮر در ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ
 • ﺣﻀﻮر در ﻓﻴﺲ ﺑﻮک
 • ﺣﻀﻮر در ﭘﻴﻨﺘﺮﺳﺖ
 • ﺣﻀﻮر در آﭘﺎرات
 • ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﺷﺎ
 • ﺣﻀﻮر در ﻟﻨﺰور
 • ﺣﻀﻮر در ﺗﻤﺎﺷﺎ
 • تولید ﻣﺪاوم ﻣﺤﺘﻮا در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن، ﺑﺎ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﻰ در ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮا ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻣﺜﻠﺎ وﻳﺪﺋﻮی ﺧﻮدﻣﺎن را روی آﭘﺎرات ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﻢ.

۵٢) دادن اﺑﺰار راﻳﮕﺎن و API آن

 • ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰار راﻳﮕﺎن، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ API و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
 • ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از API و ﻟﻴﻨﻚ دادن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ

۵٣) ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

 • ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﻟﻴﻨﻚ داده اﻧﺪ o دﻟﻴﻞ و ﻣﻨﺸﺎ ﻟﻴﻨﻚ دادن آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ

۵۴) ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ارﮔﺎﻧﻴﻚ

 • ﻧﻈﺮ دادن در ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ
 • ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻰ و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺷﺪن، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻴﻨﻚ
 • ﻟﻴﻨﻚ در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 • ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺑﻠﺎگ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻰ و دادن ﻟﻴﻨﻚ (ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻠﺎگ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ)
 • ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
 • ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮده‌اﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻴﻨﻚ دادن
 • ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ را ﻛﭙﻰ ﻛﺮده اﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ذﻛﺮ ﻣﺮﺟﻊ
 • ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻋﺎﻟﻰ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻳﺖ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ
 • ﻣﻘﺎﻟﺎت و ﺑﻠﺎگﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﻴﻨﻚ دادهاﻧﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ، ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﺎﻟﻰ ﺗﺮ ﺑﺴﺎزﻳﺪ و و ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮدﺗﺎن را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻟﻴﻨﻚ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ، درﺻﺪی از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
 • در وﻳﻜﻰ ﭘﺪﻳﺎ در ﺻﻔﺠﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ارزﺷﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺪون ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ، اﮔﺮ اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

۵۵) اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ

 • ﻋﻤﺮ داﻣﻨﻪ (اﮔﺮ ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ را ﺑﺨﺮﻳﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮای آن را ﺑﺎ canonical ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ، ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت را ﻛﺎﻣﻞ ری داﻳﺮﻛﺖ ٣٠١ ﻛﻨﻴﺪ، از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ)
 • ﺳﻬﻮﻟﺖ و راﺣﺘﻰ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن و ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪن
 • ﺗﻌﺪاد ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻣﻨﻪ و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ
 • ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد داﻣﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻟﻴﻨﻚ دادهاﻧﺪ
 • ارزﻳﺎﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
  • Domain authority – Moz
  •  Domain rating – Ahrefs
  •  Trust flow – Majestic
  •  Citation flow – Majesti

۵۶) ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﻧﺪ

 • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻧﺎمﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ روشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 • ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪ دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 • ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺮﻧﺪ

۵٧) اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﺸﺪار ﻣﻨﺸﻦ و ﺑﺮده ﺷﺪن ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ

 • ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ از ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 • اﮔﺮ در ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻨﻴﻢ.
 • ﻟﻴﻨﻚ ﺳﺎزی ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ.

۵٨) ﺣﻀﻮر و ﺑﺮﻧﺪﻳﻨﮓ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﻧﺪ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

 • ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺸﻦﻫﺎی ﺑﺪون Url و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای دادن ﻟﻴﻨﻚ

۵٩) اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻣﺠﻠﺎت

۶٠) ﺣﻀﻮر در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ، اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ و ﻟﻴﻨﻚ دادن

 • اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ، در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻴﺪ
 • در ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ
 • در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ آدرس ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن اﺷﺎره ﻛﻨﻴﺪ.

۶١) ﺣﻀﻮر در ﺑﻠﺎگ ﻫﺎ

 • ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻠﺎگ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﻨﺖ ﺑﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ را در ﺳﻄﺢ وب ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.
 • در زﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ
 • اﮔﺮ ﻣﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ زﺑﺎن ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

۶٢) ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی وﻳﻜﻰ

۶٣) ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی داﻳﺮﻛﺘﻮری

۶۴) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی رﻗﺒﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻟﻴﻨﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ

 • اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ranksignal.com
 • اﺳﺘﻔﺎده از Link Explorer ﺳﺎﻳﺖ MOZ
 • اﺳﺘﻔﺎده از Ahref

۶۵) ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ

 • ﺗﻤﺎم ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﻳﺖ ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻨﺪه، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻴﻨﻚ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ
 • ﭘﻴﺪا ﺷﺪن و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ را ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ
 • ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻠﺎﻋﺎﺗﻰ ﺧﻮدﺗﺎن را از ﻣﻨﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻛﻨﻴﺪ

۶۶) اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی

 • اول ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی (ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻤﺎت اﺻﻠﻰ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻮﮔﻞ) را ﻣﺸﺨﺺ و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﻛﻨﻴﺪ
 • از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی Mozbar و SEOquake ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻰ ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر رﻗﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
 • در ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی اول را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ
 • اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ۵ ﺳﺎﻳﺖ اول ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﺪ، ﻳﻚ ﮔﻨﺞ ﻃﻠﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﺪ.
 • روی ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺗﺒﻪ از ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻛﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

ه) ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى

۶٧) رﺗﺒﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮدﺗﺎن

 • رﺗﺒﻪ ﺧﻮدﺗﺎن در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻬﻢ را ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ
 • از Link Explorer اﺑﺰار Moz ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻰ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺻﻔﺤﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ورودی ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ
 • ﺮرﺳﻰ ﻣﺪاوم ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ﺑﺪ و Disavow ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ
 • ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺟﻮع ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد
 • ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺮﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻫﺎت ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻧﺴﺒﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ CTR را در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻨﻮان و ﺟﺬاﺑﻴﺖ آن ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻪ روز ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
 • ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
 • ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺷﺮاﻳﻂ On page
 • ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻛﻨﺴﻮل

۶٨) ﭘﺎﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ

 • ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎی ﺳﺎﻳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻳﺪه ﺷﺪن ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ (از ﻃﺮﻳﻖ MOZ و Ahref)
 • ﭘﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ، اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﺎت

۶٩) رﺗﺒﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺒﺎ

 • رﻗﺒﺎی ﺧﻮدﺗﺎن در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی را ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ o اﻳﺪهﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺗﺒﻪ را ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ
 • ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ
 • ﺑﺎ ﺳﺖ ﻛﺮدن google Alert روی ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ رﻗﺒﺎ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﺪ.

٧٠) ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻨﺸﻦ ﺧﻮدﺗﺎن

 • ﻣﻴﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﻧﺪ
 • ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ آورده ﻣﻰ ﺷﻮد
 • دﻟﺎﻳﻞ ﺑﺮده ﺷﺪن ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ، اﺣﺴﺎس اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه

٧١) آﭘﺪﻳﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﮔﻞ

ﻧﻤﻮدار ذﻳﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻫﺪف را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

فوت و فن سئو کارها

ﺑﻠﻮغ ﺳﺌﻮ

ﺳﺌﻮ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ رﺷﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻰرﺳﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻳﻚ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ، در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ از ﺑﻠﻮغ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﻰ ﺑﺮﺳﻴﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدﺗﺎن و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻔﺮ آﮔﺎﻫﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺣﺠﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ را در ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ. وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺒﺎ و ﺳﺨﺘﻰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ، اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺮوع و ﻋﻤﻞ، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﻰ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﻠﻮغ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی روﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﺳﺌﻮ و ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮا ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ از ﺑﻠﻮغ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻛﺎرﺑﺮ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ اﻳﺪهﻫﺎ را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎرﺑﺮان اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺎری ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ (Siloing) و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﻣﻰرﺳﻴﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اوﻟﻴﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را اﻧﺪازه ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎرﺑﺮان، ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ. ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮدﺗﺎن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻴﻨﻚ را آﻏﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞﮔﻴﺮى روﻳﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﺪﺑﻚﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، ﺑﻪ ﻧﻈﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻰرﺳﻴﺪ، ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺟﺬابﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺳﺌﻮ را ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻴﺪ را ﻫﻢ ﻳﺎد ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ. ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد و دو ﺳﻤﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﺗﻌﺎﻣﻞ وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻳﻦ ﻓﺎر اﻫﺮمﻫﺎی رﺷﺪ ﺳﺌﻮ (ﻣﺤﺘﻮا و اﻟﮕﻮی اﻧﺘﺸﺎر) ﺷﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻠﻮغ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزى اﻫﺮمﻫﺎى رﺷﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮمﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮی ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ دارﻧﺪ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮای اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻫﺮمﻫﺎی رﺷﺪ را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ. ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺪاوم ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﻠﻮغ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ.

رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ و اﻧﺤﺼﺎر، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺤﺼﺎر در ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻰرﺳﻴﺪ، ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮدﺗﺎن را ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﺎﻣﻠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻓﺎدار ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﻛﺎﻣﻠﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ.

ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮ

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روی ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻰ و ﻛﻴﻔﻰ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺻﺮف ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﻴﻔﻰ، ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﻤﻰ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﻢ؟ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ Backlinko ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﺘﻮای آﺳﻤﺎن ﺧﺮاش اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدی ﺗﺮاﻓﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ؟ دو ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﻮال وﺟﻮد دارد:

 1. اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ٢٠ درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ٨٠ درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ درﺳﺘﻰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺪام ٢٠ درﺻﺪ؟ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺘﻮا ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ زﻳﺎدی از آن را ﻣﻰﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻰ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮد، آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻠﺎﻗﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و رﺗﺒﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﻳﻨﺠﺎ زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روی ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﻰ و ﻛﻠﻴﺪی ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﺪ! ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و روی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻠﺎﻗﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ، آﻧﻬﺎ را آﭘﺪﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻜﺲ و وﻳﺪﺋﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺎری ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻰ و ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻰ دارﻳﺪ و ﻫﺮ دو ﭼﺮﺧﻪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻢﻛﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ و ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺧﺎص ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮﺳﻴﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎﻟﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ از ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳﺎدی ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮود ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ و ﺗﻌﺪادی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 2. ﭘﺎﺳﺦ دوم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و ﺗﺮاﻓﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻧﻤﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول آن ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و در ﺑﺨﺶ دوم، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻢﺗ ﺮاﻓﻴﻚ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻧﺒﻮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻚ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

long tail seo

اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺪفﮔﺬارى ﻛﻠﻤﺎت Long Tail

ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان و ﻳﺎ ﺧﻮد ﻛﺴﺐ وﻛﺎر، ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد، ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪی در اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺒﻮه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﺧﺒﺮﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮان، ﺻﻔﺤﺎت داﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت، ﮔﺮدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ وب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻫﺮ ﻛﺪام، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻛﺎرﺑﺮان و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ، ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺳﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮا وﺟﻮد دارد:
  • اول Content Curation، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻰ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و ﻳﺎ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮا، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
  • دوم Content Production، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻴﻞ و اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ از روش ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎزﮔﻰ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
  • ﺳﻮم Content Creation، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ UGC ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ.
 • اﺑﺰار copyleaks.com/compare ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دو ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﻛﭙﻰ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
 • ﻛﺎری ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﻴﺪی اﺳﺖ، آدرس، ﺗﻴﺘﺮﻫﺎ و ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ Alt ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻠﺎف ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی زﻳﺎد، ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺴﺎس اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی زﻳﺎد ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺣﺘﻰ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻣﻠﺎﺋﻰ را ﺑﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﺻﻠﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی در ﻋﻨﻮان، آدرس، و ﺗﻴﺘﺮﻫﺎی دروﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺒﻮه ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی داﺧﻠﻰ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﺑﺮان ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻨﺖـ ﮔﺬاری در زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻰ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد و در ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺠﺪد از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻰ ﺑﻪ آدرسﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺷﺪن (ﻣﺜﻠﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ)، ارزﻳﺎﺑﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﻫﻨﻮز ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺒﻮه و ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﻨﻴﺪ. از ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﻣﻰﺗﻮان اﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای آﺳﻤﺎن ﺧﺮاش، ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻣﺤﺘﻮا را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻴﺎﻧﻰ رﺳﻴﺪ. ﻣﺜﻠﺎ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو اﻳﺮان ﺧﻮدرو در ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻧﺒﻮه دﻳﺪه ﺷﻮد، ﻣﻰﺗﻮان ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺟﻪ از اﺧﺒﺎر ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو درﺳﺖ ﻛﺮد و ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ را در آن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آن ﻟﻴﻨﻚ داد.

فوت و فن سئو کارها

اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺪف ﮔﺬارى ﻛﻠﻤﺎت ﭘﺮﺗﺮاﻓﻴﻚ

اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﺮﺗﺮاﻓﻴﻚ را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ + ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎر (ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ) ﻣﻰﺗﻮان ﻫﺪفﮔﺬاری ﻧﻤﻮد. اﻧﻮاع ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻣﺤﺘﻮاى آﺳﻤﺎنﺧﺮاش، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ١٠٠ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺑﻴﺶ از ٢٠٠٠ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰدﻫﺪ.
 • ﻣﺤﺘﻮاى ﻣﺮﺟﻊ، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﺎت داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻫﺮ ﻳﻚ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻰدﻫﺪ.
 • اﺑﺰار، اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ورودی ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺮوﺟﻰﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰدﻫﺪ.
 • ﻣﺤﺘﻮاى ﻫﺸﺘﮓ، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﺸﺘﮓ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻫﺸﺘﮓ، ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮی از ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﻰ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻟﻴﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ارزش زﻳﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻰ + اﻧﺘﺸﺎر

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺑﺘﺪای آن
 • ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻰ ﻣﺤﺘﻮا، اﻓﺰودن ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﻛﺮدن آن
 • اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی داﺧﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮا و ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ
 • اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ارﺳﺎﻟﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان
 • اﻓﺰودن ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
 • ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ (ﻛﻮﺋﻴﺰ، …)
 • اﻓﺰودن ﻣﺎﻟﺘﻰ ﻣﺪﻳﺎ، ﻋﻜﺲ و وﻳﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا
 • اﻓﺰودن ﭘﺎدﻛﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻛﻴﻔﻰ ﻣﺤﺘﻮا (ﻧﺮخ ﭘﺮش، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن در ﺻﻔﺤﻪ)
 • ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﺗﻴﺘﺮ و ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ
 • ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
 • ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا

اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻴﻔﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻰ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮ روی اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺳﺌﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻮآوری و ﺧﻠﺎﻗﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد و ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﻣﺮدم را ﺣﺪس ﻣﻰزﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ، ﻓﺮﺻﺖ اول ﺷﺪن را ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورد و اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر اول ﺑﻮدن، ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ اول ﺷﺪن را ﺑﻪ رﻗﺒﺎﻳﺘﺎن ﻧﺪﻫﻴﺪ، وﮔﺮ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه اول در آن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی، ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎﻟﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ+ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﺮﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اول را از رﻗﻴﺐ ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

در ﺳﺌﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ زودﺗﺮ از دﻳﮕﺮان درﺑﺎره ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ، زودﺗﺮ اﻳﻨﺪﻛﺲ ﻣﻰﺷﻮد و در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﺗﻰ درﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد، ﺑﺮای آن ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺮﺗﺐ آن را ﺑﻪ روز ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و UX ﻣﺤﺘﻮا ﻳﻜﻰ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻛﺎرﺑﺮان داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻴﻔﻰ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ. https://www.nima.today ﻳﻜﻰ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی زﻳﺒﺎ، ﺑﻮﻟﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ در اﺑﺘﺪای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻟﻴﺴﺖ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮا را رﻗﻢ زده اﺳﺖ.

ﻟﻴﻨﻚ دادن داﺧﻠﻰ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺻﻔﺤﺎت، اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺗﺒﻪ و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﻟﻴﻨﻚ داده ﺷﻮد، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻰﺷﻮد.

ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ، آن ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺌﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. روی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻠﺎش ﻛﻨﻴﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺎﻳﺶ رﻗﺒﺎ، ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻴﺪ، ﺳﺌﻮ ﻳﻚ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ در ﻛﻤﻴﺖ و ﻫﻢ در ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﻢ در اﻧﺘﺸﺎر از رﻗﺒﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﻴﻔﻰ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻴﺐ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﻚﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی، اﺑﺘﺪا از ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻚ واژهای ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻳﺎدی دارﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Google Instant و Keywordtool.io ﻛﻠﻤﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮔﻮﮔﻞ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ، اﻟﮕﻮی ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺠﺪد ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮی ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰرﺳﻴﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻠﺎﻋﺎﺗﻰ ﺑﺰرگ از ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺮﺳﻴﻢ. اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﻴﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮ و رﻗﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ Ahref و Moz ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﺑﺰار Keyword Planner ﻫﻢ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻴﻦ، ﺗﺨﻤﻴﻨﻰ از ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻰدﻫﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺖ، ﻣﻴﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط، ﻣﻰﺗﻮان ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی را اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد. ﻳﻚ اﻟﮕﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺖ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﺒﺎر راﻳﮕﺎن Moz اﺳﺖ ﻛﻪ PA و DA ﺻﻔﺤﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﻢ، در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻳﺖ اول از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮﺻﺖ رﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ در آن ﻛﻠﻤﺎت وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻃﻮﻟﺎﻧﻰﺗﺮ و ﻛﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان در آﻧﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا، ﺷﻤﺎ در Web Master ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮرد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ، اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻮدﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ و دوﺑﺎره در اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪیﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

فوت و فن سئو کارها

ﻳﻚ اﻟﮕﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ١، ٨، ٨ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی اﺻﻠﻰ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ٨ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﺷﻮد. دوﺑﺎره ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ و ٨ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺪﻳﺪ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ اﺳﺖ:

فوت و فن سئو کارها

ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدرو:

فوت و فن سئو کارها

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ١ ﻛﻠﻤﻪ، ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪی ٨ ﻛﻠﻤﻪ و ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪ آن ۶۴ ﻛﻠﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺣﺎل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮا در ﻛﻠﻤﺎت ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﺘﻮﺳﻂ، در ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب و در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻮﺗﺎه، ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ و در ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.

در اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ رﻧﻚ ﺑﺮﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ دﻧﺒﺎل ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺖ، ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺘﻮا را درک ﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ، اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ، ﺑﻪ آن رﺗﺒﻪ ﻣﻰدﻫﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ، رﺗﺒﻪ آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ. درک ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻴﺪی از ﻃﺮﻳﻖ LSI Keyword ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد، ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺜﻞ Red Apple ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺳﻴﺐ ﺳﺮخ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻰ ipad Apple ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻛﺖ اﭘﻞ اﺳﺖ. www.lsigraph.com ﻳﻜﻰ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﻰﺗﻮان اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﺮخ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن، ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﺲ رﻳﺖ و زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ درون آن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻰﮔﺬراﻧﺪ (Dwell Time)ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ از ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻴﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ

از ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ: Keyword Efficiency Index

فوت و فن سئو کارها

 • ارزش ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، را ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آن ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ آن ارزش رﻳﺎﻟﻰ ﺑﺪﻫﻴﻢ.
 • ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی را ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺰارﻫﺎی Ahref و MOZ و kwfinder ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ در آن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﭼﻘﺪر اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ.
 • ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻚ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی Keyyword Planner و kwfinder ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﺨﻤﻴﻦ زد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻗﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد اﺳﺖ.
 • در ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ روی ﻛﻠﻤﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻰ ﺷﻮد. دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﮕﺎرﺷﻰ و اﻣﻠﺎﻳﻰ ﻣﺜﻠﺎ اﺳﺘﻔﺎده از “ی” ﻓﺎرﺳﻰ و “ی” ﻋﺮﺑﻰ، ﺑﺮ روی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای را ﻣﻰﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ Google Trends اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد و ﻛﻠﻤﻪای ﻛﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. در keywordplanner ﭼﻮن ﺑﺎزه ﻫﺎی ﻛﻠﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ دﻗﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺑﺰار Google Trends ﻣﻰﺗﻮان ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺸﻰ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻰ اﺳﺖ.
 • ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻠﻤﺎت ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ و Long Tail ، ارزش ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ، ﺳﺨﺘﻰ ﻛﻤﺘﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻛﻤﺘﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻟﺎزم اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺳﺌﻮ ﻛﺮدن را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ.

ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺧﺮاش، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ١۵٠٠ ﻛﻠﻤﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻰﭘﺮدازﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻴﺘﺮ و ﻫﺪﻟﺎﻳﻦﻫﺎ و ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺧﻮﺑﻰ دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ، ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ. از ﻋﻜﺲ و وﻳﺪﺋﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺧﻮﺑﻰ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻰدﻫﻨﺪ (ﻣﻌﻤﻮﻟﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ). ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻨﺖﻫﺎی زﻳﺎدی ﻫﻢ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻣﻨﺖ، ﻣﺠﺪد ﺑﺮ روی ﺟﺬاﺑﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬارد.

ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روی رﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ، وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻰ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ روی اﻓﺰاﻳﺶ رﺗﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬارد، ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰدﻫﻴﺪ. اﻣﺎ ﭼﻪ روشﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮای وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮا وﺟﻮد دارد؟

 • اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺤﺘﻮا، ﻳﻜﻰ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺎ آﭘﺪﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺤﺘﻮا را زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﻨﻴﻢ! ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮا را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻦ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ و درﺿﻤﻦ از آوردن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و LSI ﻫﺎی آن (ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ آن ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ) ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻳﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﻛﺎراﻳﻰ ﭼﻨﺪاﻧﻰ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﺛﺮ آن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • اﻓﺰودن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪى ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا، ﻳﻜﻰ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ Rank Brain ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی! ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ، وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﺮای ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻰ و ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮ را درﺑﺮ دارد ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻠﺎع ﻣﻰ دﻫﺪ! ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺑﺰار ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﺰ ، در ﺑﺨﺶ Search Analytics ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻠﻤﺎت و ﻛﻮﺋﺮی ﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻰ زﻳﺎدی دارد. ﺣﺎل وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ (اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ!) ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ؟
  • ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ، ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارﻧﺪ و اﻓﺰودن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﺗﮓ H2 ﻳﺎ زﻳﺮﻋﻨﻮان ﻫﺎ (و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ درون آن ﭘﺎراﮔﺮاف)، ﻫﺮ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﺎراﮔﺮاف را ﺑﺮای آن ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﺗﮓ alt ﻋﻜﺲ ﻫﺎ، ﺗﮓ alt ﻋﻜﺲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﺷﻮد.
 • اﻓﺰودن ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا، ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای آﭘﺪﻳﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﺘﻰ ﻣﺪﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﮓ alt ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮای آن ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺒﺮﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. وﻳﺪﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﺘﻰ ﻣﺪﻳﺎ اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻋﻜﺲ و ﻳﺎ ﺻﻮت دارد. ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻛﻴﺪ دارم ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد ﻳﻚ وﻳﺪﻳﻮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ آﭘﺪﻳﺖ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮا، اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻰ در ﺳﺌﻮ ﺳﺎﻳﺖ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ Bounce Rate ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ!
 • اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻣﻨﺖ، ﻛﺎﻣﻨﺖ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺟﺰ ﻣﺤﺘﻮای ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ آﭘﺪﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺮای ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎﻣﻨﺖﮔﺬاری در ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮدﺗﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ اﻗﺪام ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻣﻨﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ، از زﺑﺎن ﻳﻚ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﻛﺎﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﭘﺎﺳﺦ او را ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻴﺪ. ﻣﻨﺘﻬﻰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ٢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارم، در ﻛﺎﻣﻨﺖ ﺧﻮد از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و ipf ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ در ﻛﺎﻣﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺎت دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻬﺒﻮد CTR، ﻳﻚ راه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آﺳﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺳﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﻛﻠﻴﻚ ﻳﺎ CTo اﺳﺖ، اﺻﻠﺎ ﻟﺎزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ، وﻗﺖ ﺻﺮف ﻛﻨﻴﺪ و … ، در ﻋﻮض ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﻧﺮخ ﻛﻠﻴﻚ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺗﺮاﻓﻴﻚ را از رﻗﻴﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺪزدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ وﺑﺴﺎﻳﺖ رﻗﻴﺒﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد! (ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻴﺮ، دو ﻧﺸﺎن!) ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ در ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی u رﺗﺒﻪ ٣ ﮔﻮﮔﻞ را دارﻳﺪ و اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت روزاﻧﻪ ١٠٠٠ ﺑﺎر ﺳﺮچ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺣﺎل اﮔﺮ CTR ﻓﺮﺿﻰ ﺷﻤﺎ %۴ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را ﺑﻪ %٨ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻬﻢ وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ از ۴٠ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ٨٠ ﻧﻔﺮ در روز رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ در ﻣﺎه در ﺣﺪود ١٢٠٠ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ۴ درﺻﺪی CTR اﺻﻠﺎ ﻛﺎر ﺳﺨﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ CTR ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ؟ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان CTR را ﺑﻬﺒﻮد داد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﺪام ﻛﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ارزش وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ را دارﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺪرت زﻳﺎدی در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮچ ﻛﻨﺴﻮل ﮔﻮﮔﻞ، در ﻗﺴﻤﺖ Performance ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل Search Analytics ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ اﻳﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ. اﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﺘﺮ زﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ:

 • ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ را ﺑﺮ روی ٧ روز اﺧﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
 • Position را ﺑﺮ روی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺣﺪود ۵ ﺗﺎ ٧ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
 • ﻛﻠﻤﺎت را ﺑﺮاﺳﺎس Impression از زﻳﺎد ﺑﻪ ﻛﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﺎی ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻟﺎﻳﻰ دارﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ٧ روز اﺧﻴﺮ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ در اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻛﻨﻮن ﻛﺎری ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎﻟﺎی اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ CTR ﻛﻤﺘﺮی دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ، ﺑﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی CTR آن اﻗﺪام ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ. اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ﻛﻪ CTR ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 • ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺎی ﺧﻮد ﻋﺪد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ( ١٠ روش … – … %٢٣…)
 • از ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﻰ و ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
 • از ﻳﻚ ﺳﺮی ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺨﺼﻮص در ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: آﭘﺪﻳﺖ، ﺑﻪ روز ﺷﺪه، داﻧﻠﻮد، راﻳﮕﺎن، ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺎ ، و
 • ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺘﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎل ﺗﻮ اﻛﺸﻦ (CTA) ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ١۶٠ ﻛﺎراﻛﺘﺮ اوﻟﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزش را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻴﺪ.
 • URL ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻮﺗﺎه و ﻛﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻧﮕﺎه دارﻳﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ درﺑﺎره CTR اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻛﻠﻴﻚ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد.اﻣﺎ ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، CTR اﻣﺮوزه ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻧﺮخ ﻛﻠﻴﻚ ﺷﻤﺎ، رﺗﺒﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد CTR ﻳﺎ ﻧﺮخ ﻛﻠﻴﻚ ﻳﻚ روش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ وب ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را از آن ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﺑﺮای داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ، ﺣﺘﻰ در رﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ CTR ﺑﺎﻟﺎﺗﺮی از رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ از ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮدن داﻣﻨﻪ، ﺑﺮ روی ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻮدن آن ﻛﻠﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻳﻨﮓ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﺮ داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روی رﺗﺒﻪ ﺳﺌﻮ ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از Schema و ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن رﻳﭻ اﺳﻨﻴﭙﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺎره دار ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺨﺸﻰ از اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺮود. ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﺎزم اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺗﮓﻫﺎی ﻟﺎزم را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت آن در وب ﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

فوت و فن سئو کارها

ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎﻟﺎﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻛﻴﻔﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ، ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻰﺗﻮان از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻈﻢ رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﻰ، ﻫﻤﻜﺎری ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ اﻳﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺷﻤﺎ در آن ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻴﻨﻚ داده ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﻳﻨﺪﻛﺲ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺮای اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن، دو روش وﺟﻮد دارد، روش اول اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﺰ Fetch as Google اﺳﺖ و روش دوم، ﭘﻴﻨﮓ ﻛﺮدن اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﻃﻠﺎع دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ﻫﺎﻳﻢ و از آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﺰﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻛﺮده و آن ﻣﻄﻠﺐ را اﻳﻨﺪﻛﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. pingomatic.com و googleping.com ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ.

در ﺳﺌﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺑﺘﺪا در ﻛﻠﻤﺎت ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ((Long Tail) رﺗﺒﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ، ﺳﭙﺲ اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻴﻨﻚ دادهاﻧﺪ ﻣﻰرﺳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺘﻬﺎﻳﻰ، ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻗﺪرت ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ

ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺑﺘﺪای ﻛﺎر ﺑﺮ روی اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ اﺻﻠﻰ، ﻟﻴﻨﻚ دادن از ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻣﺮور ﻛﻪ داﻣﻨﻪ اﺻﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰﮔﻴﺮد، ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻛﻠﻤﺎت ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻰﺗﻮان ﻛﻢ ﻛﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و روی آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺮﺟﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ را دارﻳﺪ ﻛﻪ در وﻳﻜﻰ ﭘﺪﻳﺎ آن را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﺑﻪ دﻟﺎﻳﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ زودﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮا، ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ Long Tail را ﻫﺪف ﺑﮕﻴﺮد، ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ اﺻﻠﻰ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ در آن ﻛﻠﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺗﻌﺪادی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام رﺗﺒﻪ ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Rel Canonical اﻋﺘﺒﺎر آن ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺎری ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎﻟﺎ آﻣﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﻋﻰ، ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد.

ﻟﻴﻨﻚ دادن داﺧﻠﻰ ﺑﺮ روی رﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺪرت ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی داﺧﻠﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﻰ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت، ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ ﻟﻴﻨﻚ داده ﺷﻮد. دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻟﻴﻨﻚﻫﺎی وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ و ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻟﻴﻨﻚ دادن ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ روی ﺳﺌﻮی ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. اﮔﺮ ﻧﮕﺮان رﻗﺒﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ را ﺑﻪ وﺑﻠﺎگﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ وﻟﻰ ﺧﺎرج از رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ.

دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎره ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻰﺑﺮد، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم Google Dance اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﻛﻠﻴﻚ و زﻣﺎن ﺑﺎﻧﺲ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮد، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎزﻧﻤﻰ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ.

فوت و فن سئو کارها

در ﻟﻴﻨﻚ ﺳﺎزی ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﺑﺘﺪا از ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ و ﺑﺎ ﻟﻴﻨﻚ دادن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ اﺻﻠﻰ و ﺻﻔﺤﻪ home page آﻏﺎز ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ و ﻧﻴﺰ ﻟﻴﻨﻚ دادن ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی و ﺻﻔﺤﺎت ﻏﻴﺮ اﺻﻠﻰ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ ﻣﻰﺷﻮد

ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ، ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺶ از دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻟﻴﻨﻚ روزاﻧﻪ، ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺧﻮدداری ﻛﺮد.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﺑﺮﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪن ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا راهﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

9 دیدگاه در “فوت و فن سئو کارها و سئوی پیشرفته

 1. سیروان خالندی گفت:

  سلام. انصافا عجب مقاله کامل و پرباری بود. نتونستم یکباره بخونمش، بوک مارک کردم و توی دو نوبت خوندم. یعنی الحق یکی از کامل ترین مقالاتی بود که توی عمرم خوندم. دستتون درد نکنه و خدا قوت.

  1. یاور شب زنده دار گفت:

   سلام آقای خالندی. دقیقا باهاتون هم نظرم، من سیو کردم بعدا دوباره بخونم. عجب محتوایی اینجا بود و بی خبر بودیم ازش.

 2. پرگاس انفورماتیک گفت:

  سلام دوست عزیز، خوشحالیم که مقالات سایت برایتان مفید هستند

 3. فرزاد شیخی گفت:

  عجب مقاله کامل و تخصصی بود. واقعا لذت بردم. در کل مقالات سایتتون طوری هست که بعد از خوندنش، آدم می تونه بره و شروع کنه به یک اقدامی.

 4. پیمان کلهر گفت:

  واقعا دمتون گرم. من چندین کتاب در حوزه سئو خوندم اما این مقاله شما به تنهایی همه رو حریف بود.
  خیلی متشکرم.

 5. هاشم قاضیان گفت:

  یعنی دمتون گرم با این مقاله کامل و مفید و جامعتون. من ذخیره کردم که حتما دوباره بخونم. عالیییییی بود.

 6. سید کاظمی گفت:

  می تونم بگم یک مقاله نفس گیر، یک دو ماراتون، یا طولانی ترین پیاده روی ساحلی دنیا توی شهر تمپای فلوریدا، این مقاله همون حس زیبا رو بهم داد.

 7. لیلا پوریاوش گفت:

  آقا یه کتاب و آوردید اینجا تایپ کردید، دو ساعته دارم این مقاله رو می خونم.
  انصافا بد جور حالم خوب شد با این مقاله تون.

 8. سوسن مازیار گفت:

  این مفاله عالی بود، لطفا اگه باز هم چیزی هست که جا مونده، توی اپدیت های بعدی بهش اضافه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.